top of page
Watertoren.jpg

Algemene
Voorwaarden

125.png

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met RijschoolKM te Sneek als wel op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van deze rijschool. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door de rijschool en de cursisten.

Algemene Voorwaarden RijschoolKM

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met RijschoolKM te Sneek als wel op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van deze rijschool. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door de rijschool en de cursisten.


DE RIJSCHOOL DIENT ZICH TE HOUDEN AAN DE VOLGENDE AFSPRAKEN:

ARTIKEL 1

1.1 De cursist krijgt praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructeurscertificaat.

1.2 Het praktijkexamen wordt door de rijschool na het onderling overeenkomen van rijinstructeur en cursist en nadat de examenkosten voldaan zijn, zo spoedig mogelijk gereserveerd.

1.3 De cursist legt het examen in principe af in de auto waarin de rijlessen zijn gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de cursist het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.4 De rijlessen worden volledig door de cursist benut. De rijinstructeur zal tijdens de rijlessen geen tijd besteden aan andere zaken die niets met de les te maken hebben.

1.5 De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van de cursist aansprakelijk kan worden gesteld, een bedrijfsverzekering afgesloten.

1.6 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden, wordt de cursist hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er zal een nieuwe afspraak gemaakt worden. De cursist kan in z’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding,

 

DE CURSIST DIENT ZICH TE HOUDEN AAN DE VOLGENDE AFSPRAKEN:

ARTIKEL 2

2.1 Om autorijlessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Tevens dient de cursist tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2 De cursist zorgt ervoor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de cursist iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Is de cursist er dan nog niet, dan heeft de rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen.

2.3 De cursist mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel 48 uur van tevoren melden, anders heeft de rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de cursist in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld: het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekte of ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van tevoren niet of vergeet aan te geven. Ook vakanties dien je van tevoren aan te geven.

2.5 De cursist verstrekt alle voor rijles noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn- alcohol- en of drugsgebruik. De Eigen Verklaring voor het CBR dient naar waarheid te worden ingevuld. Verkeerd ingevulde eigen verklaring is op eigen risico van de cursist en/of diens ouderlijk gezag.

2.6 Indien de cursist iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeld staat, dan heeft de rijschool het recht de lessen (les overeenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de cursist.

 

VOOR DE WIJZE VAN BETALING GELDEN DE VOLGENDE VOORWAARDEN:

ARTIKEL 3

3.1 Betalingen gaan uitsluitend via overschrijving bank. Het is niet mogelijk om deze contant te voldoen.

3.2 Bij lespakketten ontvangt de cursist zo spoedig mogelijk een factuur die per bankoverschrijving voldaan kan worden. Op de factuur is tevens de betaaltermijn aangegeven.  Uiterlijk 2 weken na de termijn datum dient het cursusgeld voldaan te zijn, gebeurt dit niet dan kunnen de lessen (tijdelijk) stopgezet worden.

3.3 Komt het toch voor dat de cursist niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:

a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg de cursist na een mondelinge mededeling, in eerste instantie een herinneringsfactuur. Wordt hier echter ook geen gehoor aan gegeven, ontvangt de cursist 8 dagen na de herinnering een aanmaning waarbij administratiekosten van minimaal €15 worden gerekend.

b. De rijschool mag rente over het verschuldigde bedrag vragen, nadat er 14 dagen zijn verstreken (betalingsvoorwaarden zijn op de factuur aangegeven). Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.

3.4 Mocht het toch voorkomen dat de cursist niet betaalt, dan schakelt de rijschool een incassobureau in. Dan komen er natuurlijk extra kosten bij, die de cursist zelf moet dragen.

3.5 Als de cursist een pakket heeft aangeschaft en behaalt het rijbewijs terwijl men het pakket nog niet volledig benut heeft, dan heeft de cursist recht op restitutie: de niet gereden uren worden gecrediteerd tegen de pakket uur prijs. Op de kosten voor de tussentijdse toets en/of de CBR examenkosten zal geen restitutie plaatsvinden i.v.m. reeds gereserveerde toets- en/of examentijden.

 3.6 Indien een cursist besluit om de opleiding tussentijds te stoppen, zal het recht op de korting van het lespakket vervallen. Alsdan worden de genoten rijlesuren her berekend naar het losse rijlesuur tarief van die periodes waarop er gelest is. Mocht er na herberekening van deze lesuren nog een tegoed overblijven, dan zal dit gedeelte naar de cursist teruggestort gaan worden. (kosten voor inschrijving en afgenomen theorieboek of theoriepakket worden altijd doorberekend).

RIJ(HER)EXAMEN EN TUSSENTIJDSE TOETS:

ARTIKEL 4

4.1 De tussentijdse toets en/of het examen zullen in overleg met de leerling door de rijschool worden ingeplant bij het CBR. Deze data staat dan vast en kan niet kosteloos worden verzet.

4.2 De leerling is verplicht zelf zorg te dragen voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat is deelname aan een tussentijdse toets en/of een examen niet mogelijk. Indien een tussentijdse toets en/of een examen om deze reden niet verreden kan worden, zijn de kosten voor rekening van de leerling.

4.3 Als de cursist niet of te laat op het examen of tussentijdse toets verschijnt vanwege oorzaken die aan de cursist toegerekend kunnen worden, moet de cursist zelf de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.

4.4 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de cursist het nieuwe CBR examen niet zelf te betalen. De rijschool heeft dan wél het recht om aan de cursist de kosten van de heen en terugreis te berekenen.

 

BEËINDIGEN VAN DE LES- EN PAKKETOVEREENKOMSTEN:

ARTIKEL 5

5.1 De rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:

a. de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de cursist opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de rijschool (zie artikel 2.5)

b. de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de cursist opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

c. De cursist in gebreke blijft voor wat betreft de betalingsvoorwaarden.

5.2 Indien de rijschool zijn bedrijfsactiviteiten stopt zal de leerling hierover tijdig worden geinformeerd. De overeenkomst  tussen de leerling en de rijschool zal dan worden ontbonden. Vooruitbetaalde les- en examengelden, welke nog niet zijn gebruikt, zullen aan de leerling worden terug betaald.

 

AANVULLENDE AFSPRAKEN:

ARTIKEL 6

6.1 De rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de cursist maken. Deze zullen dan schriftelijk worden vastgelegd.

6.2 Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.
 

LESPAKKETTEN:

ARTIKEL 7

7.1 Indien de cursist een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de cursist nog geen gebruik maken van het examen. De cursist dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen tegen het op dat moment geldende losse uurtarief.

7.2 de cursist is zelfverantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen Tussentijdse Toets of rij(her)examen gereserveerd of afgenomen worden. De rijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket (en de daarbij extra lesuren die betaald moeten worden).

7.3 Wanneer de cursist na het behalen van het rijbewijs nog lessen tegoed heeft in het afgenomen pakket dan zal de rijschool deze terug betalen met inhouding van de kortingen op RISboek en Theorie in het betreffende pakket. Terugbetaling van tegoeden binnen 5 werkdagen na behaald examen,


VRIJWARING:

ARTIKEL 8

8.1 Als de cursist tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

a. De rijschool kan de cursist normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De rijschool draagt zelf het risico. Bij snelheidsboetes kan het voorkomen dat de rijschool deze bij de cursist in rekening brengt indien hierop herhaaldelijk is gewezen.

b. Als de cursist zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de cursist wel aansprakelijk worden gesteld.

c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de cursist onder invloed was, dan kan de cursist aansprakelijk worden gesteld.

d. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de cursist bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als dergelijke medicijnen gebruikt moet worden.

8.2 De rijschool zal de cursist vragen en de cursist heeft hierop een meldingsplicht, of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de cursist dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De cursist mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de cursist dan niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, dan kan de cursist aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.


OVERIG:

ARTIKEL 9 (Privacywetgeving AVG).

9.1 De rijschool zal geen persoonlijke gegevens digitaal vastleggen, anders dan dat dit nodig is voor de rijopleiding en de daarbij voorkomende tussentijdse toetsen, theorie- en praktijkexamens.

9.2 Indien een cursist zijn recensie op de website plaatst, gaat de leerling akkoord dat deze recensie ook (digitaal) op de website is opgeslagen.

9.3 Bij het door cursist gebruik maken van het camera instructiesysteem, zullen de opnames niet anders gebruikt worden dan voor instructie doeleinden voor de cursist zelf, tenzij separaat toestemming voor overige toepassingen is gegeven.

 

GESCHILLEN:

OP DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN IS HET NEDERLANDS RECHT VAN TOEPASSING

 

07-2023

bottom of page